màu trong thiết kế đồ họa

Kiến thức về màu sắc trong thiết kế đồ họa

Kiến thức về màu sắc trong thiết kế đồ họa

Những người có tầm nhìn màu thiếu, chẳng hạn như mù màu đỏ xanh lá cây, có thể nhận được thông báo mong muốn từ thiết kế đồ họa nếu các nhà thiết kế bao gồm độ tương phản thích