quản lý

Vấn đề quản lý in ấn

Vấn đề quản lý in ấn

Hiện nay, nhiều ngành nghề kinh doanh khác đang được nhà nước hướng đến loại bỏ giấy phép con để tạo thông thoáng cho kinh doanh thì việc ngành in gánh thêm nhiều giấy phép con hơn trước là chưa