tờ rơi A6

Hướng dẫn in tờ rơi A6

Hướng dẫn in tờ rơi A6

Một khi bạn đã hoàn thành việc thiết kế, sao chép và dán thiết kế so với tờ rơi A6 khác trong mẫu để bây giờ bạn có hai bản sao của tờ rơi tương tự trên một trang. Tờ